Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020 för Sunnansjö Byalag

Enligt stadgarna:

 • Byalagets uppgift är att tillvarata Sunnansjös möjligheter att utvecklas och bli en livskraftig och ännu trivsammare ort.
 • Föreningen skall uppmuntra företagsamhet, engagera sig för nyetableringar när detta behövs och stimulera till nyskapande.
 • Föreningen skall stödja värdefulla och berikande aktiviteter och kan även stå som anordnare.
 • Byalaget skall fungera som ett forum för samverkan mellan olika grupper i samhället – näringsliv, föreningar och andra intressegrupper.
 • Föreningen kan också fungera som ett remissorgan till kommunala organ och andra instanser i frågor som berör orten.
 • Föreningen skall verka för en ökad marknadsföring av Sunnansjö.
 • Byalaget är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning.

Styrelsens ändamål och uppgifter:

Att kontinuerligt ha protokollförda styrelsemöten med dagordning och uppföljningar samt följa beslutade stadgar och ansvara för Målbild 2016-2020 och se till att den arbetas utifrån samt revideras i god tid innan utgång. Ansvar för att vara kontaktperson för företag och föreningar i Sunnansjö.

Genom beslutad Målbild tillvarata Sunnansjös intresse genom att bla:

 • Byalagskontoret tillhandahåller bibliotek, kopiering, inplastning m.m samt info om byns företagare och ortens arrangemang.
 • Lättöverskådlig hemsida; sunnansjobyalag.se.
 • Marknadsföring sker genom facebook: Sunnansjö Byalag. Genom hemsidan och sociala medier upptäcker ett flertal familjer Sunnansjö och ser en möjlighet att flytta hit.
 • Media, myndigheter, politiker m fl är välinformerade via kontinuerliga kontakter med byalaget, föreningsliv och företagare.
 • Tydliga och trevliga informationsskyltar finns i centrum, vid vägkorsningar och vid alla förbifarter.

Genom beslutad Målbild tillvarata Sunnansjös utveckling genom att bla:

 • Sunnansjös positiva anda gör hela Grangärdebygden känd.
 • Det attraktiva läget mellan sjöar och berg. Landskapet och den yttre miljön är tilldragande. Byggnader och övriga anläggningar är välskötta.
 • De flesta har god kännedom om Sunnansjös historiska bakgrund och kultur. Detta historiska arv utgör en sammanhållande länk mellan människorna och över generationsgränserna. Miljöer som hyttområdet, Herrgården, Hembygdsgården och vissa vandringsleder vårdas noggrant.
 • Naturliga mötesplatser är t ex butikerna, byalagets kontor med bibliotek, idrottsplatsen, Hembygdsgården, Herrgården samt Väsmankajen.
 • Sunnansjö är en aktiv och väl fungerande centralort.

Engagera Sunnansjös invånare i olika evenemang genom att bla:

 • Producera evenemangsblad för utdelning.
 • Anordna städ- och röjdag på våren för att snygga upp på byn.
 • Anordna våryra.
 • Sätta upp flaggor på belysningsstolpar genom byn.
 • Inbjuda till öppna möten av för att avhandla för bygden angelägna frågor.